UAB "Optimali idėja verslui"

verslo konsultacijos asmenims, verslui, žemės ūkiui, organizacijoms
 

PARAMA INVESTICIJOMS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS (2020 M. II)

Feed
2020-11-02
-
2020-12-30
INVESTICIJOS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS
_Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) kviečia teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (toliau – KPP) priemonės „Investicijos į...   Daugiau


PARAMA SMULKIŲJŲ ŪKIO SUBJEKTŲ BENDRADARBIAVIMUI (2020 m.)

Feed
2020-10-05
-
2020-11-04
PARAMA SMULKIŲJŲ ŪKIO SUBJEKTŲ BENDRADARBIAVIMUI (2020 m.)
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) kviečia teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (toliau – KPP) priemonės...   Daugiau


PARAMA SMULKIESIEMS ŪKIAMS (pienininkystės kryptis)

Feed
2020-08-03
-
2020-09-30
PARAMA SMULKIESIEMS ŪKIAMS
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) kviečia teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (toliau – KPP) priemonės „Ūkio ir...   Daugiau


INVESTICIJOS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS (2018 m., II kvietimas)

Feed
2018-12-03
-
2018-12-31
INVESTICIJOS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS (2018 M., II)
2018-12-03 Nacionalinė mokėjimo agentūra paskelbė antrą kvietimą šiais metais teikti paraiškas pagal priemonę "Investcijos į žemės ūkio valdas". Paraiškos renkamos iki 2018-12-31. Remiamos tokios veiklos: - ...   Daugiau


PARAMA SMULKIESIEMS ŪKIAMS (2018 M.)

Feed
2018-05-02
-
2018-06-29
PRIEMONĖ "PARAMA SMULKIESIEMS ŪKIAMS" (2018 M.)
Nacionalinė mokėjimo agentūra paskelbė kvietimą teikti paraiškas pagal priemonę "Parama smulkiesiems ūkiams". Paraiškos renkamos nuo 2018-05-02 iki 2018-06-29. Maksimali paramos suma - 15000 Eur, remiami...   Daugiau


INVESTICIJOS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS 2018 M. (I)

Feed
2018-03-01
-
2018-03-31
INVESTICIJOS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS 2018 M. (I)
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos kviečia teikti paraiškas gauti finansavimą pagal priemonę „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas (2018 m.)“. Finansuojamos veiklos: •...   Daugiau
INVESTICIJOS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS 2017 m.


Investicijos į žemės ūkio valdas

Pradėti:2017-09-04
Pabaiga:2017-10-31

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos kviečia teikti paraiškas gauti finansavimą pagal priemonę „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas (2017 m.).
Finansuojamos veiklos:
• žemės ūkio produktų gamybai;
• žemės ūkio produktų, pagamintų (išaugintų) valdoje, apdorojimui (rūšiavimui, pakavimui ir t. t.), perdirbimui ir teikimui rinkai;
• biodujų gamybai (valdos reikmėms) gyvulininkystės ūkyje iš ūkyje susidarančių atliekų.
Pareiškėjai:
- ūkininkai;
- juridiniai asmenys, kurie užsiima žemės ūkio veikla.
Per šiuos metus pajamos iš žemės ūkio veiklos turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. pareiškėjo visų valdos veiklos pajamų.
ES paramos investicijoms į žemės ūkio valdas besikreipiančio pareiškėjo ūkis iki paraiškos pateikimo dienos turi nepertraukiamai veikti ne trumpiau kaip 2 metus.
Pareiškėjo valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, turi būti didesnis kaip 8 000 Eur.
ES parama investicijoms į žemės ūkio valdas teikiama specializuotiems ūkiams – praėjusiais ataskaitiniais (2015 m.) arba ataskaitiniais (2016 m.) metais gautos pajamos iš kurio nors konkretaus specializuoto žemės ūkio sektoriaus (gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės, uogininkystės ar augalininkystės sektorių) sudaro ne mažiau kaip 45 proc. visų pareiškėjo veiklos pajamų.
Paramos dydis ir intensyvumas:
Didžiausia paramos suma projektui investicijoms į žemės ūkio valdas negali viršyti 50 000 Eur.
Vieno pareiškėjo gauta paramos suma per 2014-2020 m. laikotarpį negali viršyti 400 000 Eur. Susijusių asmenų ar įmonių gauta paramos suma investicijoms į žemės ūkio valdas per 2014-2020 m. laikotarpį negali viršyti 1 000 000 Eur.
Paramos pagal šią priemonę intensyvumas gali siekti:
- 40 proc. augalininkystės ūkiams;
- 50 proc. gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose.
Paramos intensyvumas gali būti padidintas 20 proc. (iki 60 proc. augalininkystės arba 70 proc. kitiems specializuotiems sektoriams) tik pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams.
Tinkamos finansuoti išlaidos
• nauja žemės ūkio technika ir įranga;
• nauji technologiniai įrenginiai, kompiuterinė ir programinė įranga, susijusi su įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymu;
• naujos N, O ir SL kategorijų bazinės komplektacijos transporto priemonės;
• gamybinių statinių, įskaitant biosaugai (pvz.: tvoros, gardai ir pan.) užtikrinti reikalingus statinius, statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas;
• infrastruktūra valdoje – kelių, vietinio vandentiekio ir vietinės kanalizacijos sistemų, artezinių gręžinių, laistymo įrenginių įrengimas, rekonstravimas ar kapitalinis remontas;
• biodujų jėgainių statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas;
• daugiamečių augalų įsigijimas ir jų sodinimo darbai;
• bendrosios išlaidos.
Finansuojamos nuo paraiškos gauti ES paramą investicijoms į žemės ūkio valdas pateikimo dienos patirtos išlaidos, išskyrus bendrąsias išlaidas, kurios gali būti patirtos ir 1 metai iki paraiškos pateikimo.
Pažymėtina, kad šiame finansavimo etape netinkamos finansuoti yra naujo traktoriaus ir (arba) kombaino įsigijimo išlaidos, jei šios rūšies žemės ūkio technika, nepriklausomai nuo techninių parametrų, jau buvo įsigyta anksčiau, pasinaudojus priemonių ,,Žemės ūkio valdų modernizavimas“ ir ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ parama.
Projektų atrankos kriterijai:
Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 50 balų.
Atrankos kriterijai:
1. pareiškėjas nėra gavęs ES investicinės paramos tame žemės ūkio veiklos specializuotame sektoriuje (gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės ar augalininkystės), pagal kurį prašoma paramos pateiktoje paramos paraiškoje:
- pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę ,,Žemės ūkio valdų modernizavimas“ ir Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ – suteikiama 10 balų;
- pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ – suteikiami 5 balai;
2. įgyvendinamas gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektoriaus projektas (nustatoma pagal pareiškėjo projekte numatytas įgyvendinti investicijas) – suteikiama 20 balų;
3. pareiškėjo ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, paramos paraiškos pateikimo metu yra mažesnis. Kai ūkio ekonominis dydis yra:
- didesnis kaip 8 000 Eur iki 50 000 Eur įskaitytinai – suteikiama 15 balų;
- didesnis kaip 50 000 Eur iki 100 000 Eur įskaitytinai – suteikiama 10 balų;
4. projektui įgyvendinti prašoma mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas, už kiekvieną sumažintą procentinį punktą pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15 balų;
5. pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas, pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys arba gamintojų grupės narys, kuri veikia kaip juridinis asmuo, arba asocijuotos žemdirbių savivaldos organizacijos, kurios veikla apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją ir veiklos trukmė yra ne mažesnė kaip 5 metai, narys, didžiausia suteikiama balų suma negali viršyti 10 balų. Tuo atveju kai:
- pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas, pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys arba gamintojų grupės narys – suteikiama 10 balų;
- pareiškėjas yra asocijuotos žemdirbių savivaldos organizacijos, kurios veikla apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją ir veiklos trukmė yra ne mažesnė kaip 5 metai, narys – suteikiami 5 balai;
6. projektas prisideda prie aplinkos taršos mažinimo – didžiausia suteikiamų balų suma negali viršyti 15 balų. Tuo atveju kai:
- pareiškėjas dalyvauja įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtos 2014–2020 metų programos priemonės ,,Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas (bent vieną) arba įsipareigoja dalyvauti įgyvendinant (bent vieną) ne vėliau kaip per vienerių metų laikotarpį nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos – suteikiama 15 balų;
- projekte numatytos įsigyti žemės ūkio technikos ir įrangos, skirtos mėšlo ir srutų laikymui ir tvarkymui valdoje, vertė sudaro daugiau kaip 50 proc. visų projekte numatytų įsigyti investicijų vertės (be PVM) (atrankos balai suteikiami, kai investicijos yra: tik mėšlo ir srutų išvežimo technika (išskyrus traktorius ir jų priekabas, krautuvus), mėšlo ir srutų įterpimo ir paskleidimo (su įterpimu į dirvą) įrenginiai ir mechanizmai, srutų siurbliai, skreperiniai transporteriai, kitų mėšlo šalinimo sistemų įrengimas, mėšlo separavimo įrengimas) – suteikiama 15 balų;
- pareiškėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per vienus metus nuo sprendimo skirti paramą priėmimo datos dalyvauti mokymuose (bent pagal vieną mokymo programos kodą), susijusiuose su aplinkosaugos reikalavimų laikymusi ūkio veikloje (mokymo programų kodai yra: 296162023, 296162066, 296162016, 296162020, 296162033, 296162042, 296185003, 396185003, 296185009, 296185010, 396185008, 296185007, 296185014, 296185013, 296185015) – suteikiami 5 balai;
7. įgyvendinamas gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektoriaus projektas, kuriame numatyta investuoti tik į gamybinių pastatų funkcionavimui užtikrinti būtiną žemės ūkio įrangą (pvz.: gyvulininkystės sektoriuje – melžimo aparatai, pašarų dalytuvai, gyvulių girdymo įranga ir pan.; sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektoriuose – plovimo įranga, rūšiavimo įranga, sandėliavimo konteineriai ar kita tara ir pan. – suteikiami 5 balai;
8. pareiškėjo projektui suteikiama 10 balų, kai jis atitinka bent vieną iš nurodytų kriterijų (didžiausia suteikiamų balų suma negali viršyti 10 balų):
- pareiškėjas yra jaunasis ūkininkas (fizinis asmuo, kuris paramos paraiškos pateikimo dieną yra ne vyresnis kaip 40 metų amžiaus), investuojantis penkerių metų laikotarpiu po įsikūrimo;
- pareiškėjas vykdo ekologinę gamybą ir turi sertifikavimo institucijos išduotą ekologinės gamybos patvirtinimo dokumentą;
- pareiškėjas vykdo (numato vykdyti ne vėliau kaip per vienerių metų laikotarpį nuo sprendimo skirti paramą priėmimo datos) gyvulininkystės veiklą vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių.

Papildomi įsipareigojimai
Gavęs paramą investicijoms į žemės ūkio valdas, pareiškėjas įsipareigoja:
- ūkio dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, nuo paramos sutarties pasirašymo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos bus didesnis kaip 8 000 Eur.
- drausti turtą, kuriam įsigyti ar sukurti bus panaudota parama, nuo turto įsigijimo iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos.
- iki kontrolės laikotarpio pabaigos tvarkyti ūkio buhalterinę apskaitą.
Paraiška ir verslo planas investicijoms į žemės ūkio valdas
Paraiškoje ir verslo plane numatyta projekto investicijoms į žemės ūkio valdas įgyvendinimo trukmė negali viršyti 18 mėnesių arba 24 mėnesių, kai projekte numatyta įgyvendinti naujų gamybinių statinių (pastatų) statybą arba esamo rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbus. Jei projekte numatoma išperkamoji nuoma – projekto įgyvendinimo trukmė negali viršyti 60 mėn.
Kai projektas investicijoms į žemės ūkio valdas numatomas įgyvendinti per 18 mėn. – yra galima teikti iki 4 mokėjimo prašymų, kai projekte numatyta įgyvendinti naujų gamybinių statinių (pastatų) statybą arba esamų rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbus – iki 6 mokėjimo prašymų, kai numatoma išperkamoji nuoma – iki 10 mokėjimų prašymų.
Verslo planas yra sudėtinė paraiškos gauti paramą pagal priemonę „Investicijos į žemės ūkio valdas" dalis.

Jei turite klausimų dėl Jūsų projekto atitikties gauti ES paramą investicijoms į žemės ūkio valdas - skambinkite Vidai (tel. 8-699-94315) arba parašykite vida@oiv.lt.

 Balai _investicijos i zemes ukio valdas 2017 m..xlsx


Grįžti į peržiūrą


PARAMA JAUNŲJŲ ŪKININKŲ ĮSIKŪRIMUI 2017 m.

Feed
2017-07-03
-
2017-07-31
Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui
Pareiškėjai skiriama jaunesniems kaip 40 metų amžiaus ūkininkams, kurie pirmą kartą įsikuria žemės ūkio valdoje ir ūkyje kaip ūkio valdytojai, turi reikiamų profesinių įgūdžių bei kompetencijos (turi...   Daugiau