UAB "Optimali idėja verslui"

verslo konsultacijos asmenims, verslui, žemės ūkiui, organizacijoms
 

PARAMA INVESTICIJOMS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS (2020 M. II)

Feed
2020-11-02
-
2020-12-30
INVESTICIJOS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS
_Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) kviečia teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (toliau – KPP) priemonės „Investicijos į...   Daugiau


PARAMA SMULKIŲJŲ ŪKIO SUBJEKTŲ BENDRADARBIAVIMUI (2020 m.)

Feed
2020-10-05
-
2020-11-04
PARAMA SMULKIŲJŲ ŪKIO SUBJEKTŲ BENDRADARBIAVIMUI (2020 m.)
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) kviečia teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (toliau – KPP) priemonės...   Daugiau


PARAMA SMULKIESIEMS ŪKIAMS (pienininkystės kryptis)

Feed
2020-08-03
-
2020-09-30
PARAMA SMULKIESIEMS ŪKIAMS
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) kviečia teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (toliau – KPP) priemonės „Ūkio ir...   Daugiau


INVESTICIJOS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS (2018 m., II kvietimas)

Feed
2018-12-03
-
2018-12-31
INVESTICIJOS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS (2018 M., II)
2018-12-03 Nacionalinė mokėjimo agentūra paskelbė antrą kvietimą šiais metais teikti paraiškas pagal priemonę "Investcijos į žemės ūkio valdas". Paraiškos renkamos iki 2018-12-31. Remiamos tokios veiklos: - ...   Daugiau


PARAMA SMULKIESIEMS ŪKIAMS (2018 M.)

Feed
2018-05-02
-
2018-06-29
PRIEMONĖ "PARAMA SMULKIESIEMS ŪKIAMS" (2018 M.)
Nacionalinė mokėjimo agentūra paskelbė kvietimą teikti paraiškas pagal priemonę "Parama smulkiesiems ūkiams". Paraiškos renkamos nuo 2018-05-02 iki 2018-06-29. Maksimali paramos suma - 15000 Eur, remiami...   Daugiau


INVESTICIJOS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS 2018 M. (I)

Feed
2018-03-01
-
2018-03-31
INVESTICIJOS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS 2018 M. (I)
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos kviečia teikti paraiškas gauti finansavimą pagal priemonę „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas (2018 m.)“. Finansuojamos veiklos: •...   Daugiau
INVESTICIJOS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS 2017 m.

Feed
2017-09-04
-
2017-10-31
Investicijos į žemės ūkio valdas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos kviečia teikti paraiškas gauti finansavimą pagal priemonę „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas (2017 m.). Finansuojamos veiklos: • žemės...   Daugiau


PARAMA JAUNŲJŲ ŪKININKŲ ĮSIKŪRIMUI 2017 m.


Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui

Pradėti:2017-07-03
Pabaiga:2017-07-31

Pareiškėjai
skiriama jaunesniems kaip 40 metų amžiaus ūkininkams, kurie pirmą kartą įsikuria žemės ūkio valdoje ir ūkyje kaip ūkio valdytojai, turi reikiamų profesinių įgūdžių bei kompetencijos (turi profesinį žemės ūkio srities išsilavinimą; arba turi aukštąjį žemės ūkio srities išsilavinimą; arba yra baigęs jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 3D-67 „Dėl mokymo pagal Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo mokymo programą“ ir pateikia verslo planą. Jei ūkininkas nėra įgijęs reikiamos kompetencijos, jam nuo sprendimo skirti paramą suteikiamas ne ilgesnis kaip 36 mėn. laikotarpis, jeigu verslo planas baigiamas įgyvendinti anksčiau, iki verslo plano įgyvendinimo pabaigos, per kurį jis turi įgyti šių įgūdžių ir kompetencijos.

Paramą gali gauti:
jaunesnis nei 40 metų ūkininkas:
1. Žemės ūkio valda ir ūkis turi būti registruoti jaunojo ūkininko vardu ne anksčiau kaip prieš vienerius metus iki paramos paraiškos pateikimo dienos. Taip pat, jaunasis ūkininkas negali būti pateikęs paraiškų tiesioginėms išmokoms gauti.
2. ES parama jauniesiems ūkininkams skiriama, jei planuojamas įkurti ūkis, kurio potencialus ekonominis dydis, išreikštas standartine produkcija (SP), yra didesnis kaip 8 000 Eur (pvz., ne mažiau 11,75 ha kviečių arba 920,75 ha natūralių pievų arba 6 melžiamos karvės), t.y. jaunojo ūkininko ūkio verslo plane turės būti numatyta ne mažesnio kaip 8 000 Eur ūkio įkūrimas.

Parama neteikiama:
1. besikuriančio jaunojo ūkininko valda sudaryta iš sklypų, kurie buvo sutuoktinio valdoje, ir šiems sklypams jau buvo skirta parama pagal priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“, "Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui". Jei parama nebuvo suteikta, jaunojo ūkininko valda gali būti sudaryta iš sklypų, kurie buvo sutuoktinio valdoje.
2. Išimtis - pareiškėjas įsikūrimo metu iki paramos paraiškos pateikimo dienos nuosavybės teise gali turėti iki 20 proc. žemės ploto, įsigyto iš valdos, kuriai buvo skirta parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ arba Programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ (toliau – Žemės ūkio valdų modernizavimo priemonės), kai dar nepasibaigęs šios valdos projekto kontrolės laikotarpis;
3. besikuriančio jaunojo ūkininko valda ir ūkis perregistruoti iš jo sutuoktinio.

Remiama veikla
ES parama pagal 2014-2020 m. programos veiklos sritį „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ yra skiriama žemės ūkio produktų gamybai ir žemės ūkio produktų, pagamintų (išaugintų) valdoje, apdorojimui (rūšiavimui, pakavimui ir t. t.), perdirbimui ir teikimui rinkai.
Tinkamos išlaidos:
1. nauja žemės ūkio technika ir nauja žemės ūkio įranga (prie įrangos kategorijos negali būti priskirtos jokios transporto priemonės. Žemės ūkio įranga laikoma įranga, susijusi su žemės ūkio produktų gamyba. Prie žemės ūkio įrangos kategorijos nepriskiriama įvairi įranga, kuri iš dalies gali būti naudojama ir žemės ūkio gamyboje, tačiau yra pagaminta įvairių ūkio šakų arba kitoms reikmėms (pavyzdžiui, kuro talpyklos, elektros generatoriai ir pan.), skirta verslo plano reikmėms;
2. naudoti traktoriai, senesni kaip 7 metų nuo pagaminimo datos, kuriems finansuoti prašoma paramos, nebuvo, nėra ir nebus finansuojami iš kitų ES fondų ir kitų viešųjų lėšų;
3. nauji technologiniai įrenginiai, skirti projekto reikmėms; nauja kompiuterinė ir programinė įranga, susijusi su įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymu ir skirta verslo plano reikmėms;
4. naujos N, O kategorijų bazinės komplektacijos transporto priemonės, kaip nurodyta Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimuose, patvirtintuose Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“, skirtos projekto reikmėms. Parama įsigyti N1 klasės transporto priemonę kroviniams vežti teikiama tuo atveju, kai joje yra 2 arba 3 sėdimosios vietos, krovinių skyrius atskirtas pertvara ir jame nėra langų;
5. naujos statybinės medžiagos;
6. ūkinių gyvūnų įsigijimo išlaidos;
7. bendrosios išlaidos; finansuojama bendrųjų išlaidų dalis negali būti didesnė kaip 1800 Eur ir negali viršyti 10 proc. kitų tinkamų finansuoti išlaidų sumos.
8. projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų naujų pastatų ir (arba) statinių statyba, rekonstrukcija ar kapitalinis remontas (projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų būtinų pastatų, statinių statybą, rekonstrukciją atliekant ūkio būdu finansuojamas tik naujų statybinių medžiagų įsigijimas);
9. infrastruktūra ūkininko valdoje;
10. daugiamečių augalų įsigijimas ir tų augalų sodinimas.
Finansuojamos nuo paraiškos jaunajam ūkininkui pateikimo patirtos išlaidos, bendrosios išlaidos finansuojamos patirtos ir 1 metai iki paraiškos pateikimo.

Paramos dydis ir intensyvumas:
Didžiausia parama jaunajam ūkininkui – 40 000 Eur, nepriklausomai nuo kuriamos ūkio specializacijos. Parama išmokama dviem arba trimis etapais per ne ilgesnį kaip 5 metų laikotarpį. Pirmoji išmokos dalis sudaro 50 proc. prašomos ES paramos jaunajam ūkininkui sumos ir yra išmokama priėmus sprendimą skirti paramą. Paskutinė dalinė išmoka išmokama su sąlyga, kad jaunojo ūkininko įsikūrimo verslo planas buvo sėkmingai įgyvendintas. Parama gali sudaryti iki 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Projektų atranka
Projektai pagal veiklos sritį „Parama jaunojo ūkininko įsikūrimui“ bus atrenkami pagal kriterijus, skiriant balus. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 50 balų.

1. įgyvendinus verslo planą, jaunojo ūkininko ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte (SP), sudarys ir visu kontrolės laikotarpiu bus ne mažesnis kaip: 16
1.1. - 10000-15000 Eur - suteikiama 4 balai;
1.2. - 15001-20000 Eur - suteikiama 8 balai;
1.3. - 20001-25000 Eur - suteikiama 12 balų;
1.4. - 25001-30000 Eur - suteikiama 16 balų;
1.5. - nuo 30001 Eur ir daugiau - suteikiama 20 balų;

2. projekte numatytų investicijų į statybą ir (arba) rekonstrukciją, ir (arba) kapitalinį remontą, kai pastatas priklauso jaunajam ūkininkui nuosavybės teise, vertė yra nemažiau kaip 50 proc., tinkamų finansuoti išlaidų sumos - suteikiama 5 balai;

3. Kuriamas prioritetinės specializacijos ūkis:
3.1. a) jaunasis ūkininkas, kuriantis specializuotą gyvulininkystės ūkį įsipareigoja, kad įgyvendinus verslo planą, SGV (santykinis gyvulių vienetų) skaičius ūkyje sudarys ir visu kontrolės laikotarpiu bus ne mažesnis kaip: 20
- 6-8,99 SGV suteikiama 4 balai;
- 9-11,99 SGV - suteikiama 8 balai;
-12 -14,99 SGV - suteikiama 12 balų;
-15 - 17,99 SGV - suteikiama 16 balų;
- nuo 18 SGV ir daugiau - suteikiama 20 balų.
3.2. b) jaunasis ūkininkas, kuriantis daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės ūkį įsipareigoja, kad įgyvendinus verslo planą ir visu kontrolės laikotarpiu, ne mažiau kaip 50 proc. jo teisėtais pagrindais valdomų ūkio žemės naudmenų bus užsodinta kuriamo ūkio specializacijos augalais, – suteikiama 15 balų;
3.3. pareiškėjui, kuriančiam bitininkystės ūkį (kai pajamos iš bitininkystės, įgyvendinus verslo planą ir visu verslo plano kontrolės laikotarpiu, sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų), suteikiama 15 balų;
3.4. c) jaunasis ūkininkas, kuriantis mišrųjį ūkį, kuriame viena iš veiklų yra gyvulininkystė, įsipareigoja, kad įgyvendinus verslo planą, pajamos iš gyvulininkystės veiklos sudarys ir visu kontrolės laikotarpiu bus ne mažesnės kaip:
3.4.1. - nuo 30 proc. iki 39,99 proc. - suteikiama 10 balų;
3.4.2. - nuo 40 proc. iki 49,99 proc. - 15 balų.

4. jaunasis ūkininkas yra asocijuotos žemdirbių savivaldos organizacijos, kurios veikla apima visą Lietuvos teritoriją ir vyksta ne mažiau kaip 5 metai, narys - suteikiama 5 balai;
5. pareiškėjas paramos paraiškos teikimo metu turi daugiau ha nuosavybės teise valdomų ŽŪN, įtrauktų į valdą, kurias įsipareigoja išlaikyti iki verslo plano kontrolės laikotarpio pabaigos. Už vieną ha nuosavybės teise valdomų ŽŪN suteikiama po du balus, tačiau didžiausias balų kiekis negali viršyti 10 balų (atrankos balai skiriami už pareiškėjo nuosavybės teise valdomas ŽŪN);
6. jaunasis ūkininkas prašo mažesnės paramos sumos: projektui įgyvendinti prašoma mažesnės paramos sumos, nei galima didžiausia įgyvendinimo taisyklėse nustatyta paramos suma, už kiekvieną sumažintą procentą pareiškėjui suteikiama 0,5 balo, bet ne daugiau kaip 15 balų (pvz. pareiškėjas didžiausią galimą jo projektui prašomą paramos sumą susimažina 10 proc. už tai jam suteikiami 5 balai);
7. projektas įgyvendinamas vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių (pareiškėjo ūkis laikomas esančiu vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių, jei šiose vietovėse yra ne mažiau kaip 50 proc. jo ŽŪN ploto (vietovės, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, yra nurodytos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 3D-245 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“), kai kuriamas gyvulininkystės arba mišrusis ūkis, kuriame viena iš veiklų yra gyvulininkystė, – suteikiama 10 balų;
8. pareiškėjas, kaip valdos valdytojas, kuriasi perimtoje valdoje (turi būti perimama visa valda (perėmimo tvarka nustatyta Tiesioginių išmokų taisyklėse), kuri buvo įkurta anksčiau kaip 3 metai iki paramos paraiškos pateikimo), kuri nėra gavusi investicinės paramos tame pačiame specializuotame žemės ūkio sektoriuje pagal KPP 2007–2013 ir KPP 2014–2020 priemones (atrankos kriterijus netaikomas, jei kuriamasi valdoje, kuriai buvo skirta parama pagal gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ar uogininkystės sektorių, o dabar joje planuojama įkurti specializuotą augalininkystės ūkį) – suteikiama 15 balų.
Minimalus balų skaičius: 50 balų.

Verslo planas :
Projektas turi atitikti ekonominio gyvybingumo rodiklius (grynojo pelningumo, skolos rodiklius).
Jaunojo ūkininko verslo planas turi būti pradėtas įgyvendinti per 9 mėn. nuo sprendimo suteikti paramą priėmimo, o per 18 mėn. nuo įsikūrimo dienos jaunasis ūkininkas turi tapti aktyviu ūkininku.

Papildomi įsipareigojimai:
1. apdrausti turtą, kuriam įsigyti ar sukurti bus panaudota parama, ne trumpesniam kaip trijų metų laikotarpiui nuo paskutinio paramos išmokėjimo;
2. įsipareigoja tvarkyti buhalterinę apskaitą dvejybine apskaitos sistema, sudarydami finansinę atskaitomybę;
3. nekeisti projekto įgyvendinimo vietos ir sąlygų (vykdyti verslo plane numatytą žemės ūkio veiklą), neparduoti ir kitaip neperleisti kitam asmeniui už paramos lėšas įgyto turto (išskyrus biologinį turtą) nuo paramos sutarties pasirašymo datos iki verslo plano kontrolės laikotarpio pabaigos;
4. jei Pareiškėjas turi paramos paraiškos pateikimo metu nuosavybės teise valdomų ŽŪN, įtrauktų į žemės ūkio valdą, ir tai numatė atrankos kriterijuose, išlaikyti jas visą verslo plano įgyvendinimo laikotarpį iki verslo plano kontrolės laikotarpio pabaigos;
5. jeigu neturi reikiamų profesinių įgūdžių ir kompetencijos paramos paraiškos pateikimo dieną, per 36 mėnesių laikotarpį nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos, jeigu verslo planas baigiamas įgyvendinti anksčiau, iki verslo plano įgyvendinimo pabaigos, turi įgyti toliau nurodytą išsilavinimą, kuris pagrindžiamas Verslo plane: profesinį žemės ūkio srities išsilavinimą arba aukštąjį žemės ūkio srities išsilavinimą arba išklausyti Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo programą;
6. investuoti ne mažiau kaip 80 proc. išmokėtos paramos sumos prieš pateikdamas pirmąjį (tarpinį) mokėjimo prašymą (taikoma tik tuo atveju jei pareiškėjui parama išmokama trimis dalinėmis išmokomis);
7. vykdyti gyvulių genetinės kokybės gerinimo arba produktyvumo kontrolę, kai įkurtame gyvulininkystės ar mišriajame ūkyje, viena iš veiklų yra gyvulininkystė;
8. pasiekti ir iki verslo plano kontrolės laikotarpio pabaigos išlaikyti paraiškoje bei verslo plane numatytus projekto priežiūros rodiklius.

PASTABOS
Ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, paramos paraiškos pateikimo datą nustatomas (apie esamą ūkio ekonominį dydį galima gauti informaciją rajono žemės ūkio skyriuje):
1. kai paramos paraiškos teikiamos einamųjų metų pirmajame pusmetyje, t. y. laikotarpiu nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki einamųjų metų birželio 30 d., pagal VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo cento (toliau – ŽŪIKVC) už praėjusių metų laikotarpį, prasidedantį sausio 1 d. ir pasibaigiantį gruodžio 31 d., apskaičiuotą ūkio ekonominį dydį einamųjų metų sausio 1 d., kuris ŽŪIKVC duomenų bazėje skelbiamas einamųjų metų sausio 30 d.;
2. 19.4.1.2. kai paramos paraiškos teikiamos einamųjų metų antrajame pusmetyje, t. y. laikotarpiu nuo einamųjų metų liepos 1 d. iki einamųjų metų gruodžio 31 d., pagal ŽŪIKVC už laikotarpį, prasidedantį praėjusių metų liepos 1 d. ir pasibaigiantį einamųjų metų birželio 30 d., apskaičiuotą ūkio ekonominį dydį einamųjų metų liepos 1 d., kuris ŽŪIKVC duomenų bazėje skelbiamas einamųjų metų rugpjūčio 31 d.
3. Valdos padalijimas – žemės ūkio valdos sudarymo būdas, kai jaunasis ūkininkas, pretenduojantis gauti paramą pagal veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“, iš artimojo giminaičio (tėvo, mamos, senelio, senelės, brolio, sesers, sūnaus, dukros) žemės ūkio valdos išregistruotus žemės sklypus įsigyja nuosavybės teise, įregistruoja jų pagrindu vieną ar kelias valdas ir ten įsikuria.

Jei Jums reikia pagalbos rengiant šiuos dokumentus - skambinkite Vidai (tel. 8-699-94315) arba rašykite vida@oiv.lt ir mes parengsime Jums šią dokumentaciją.

 Balai _jaunuju ukininku isikurimui 2017 m..xlsx


Grįžti į peržiūrą