Verslo konsultacijos asmenims, verslui,  žemės ūkiui, organizacijoms

ATSINAUJINANTYS ENERGIJOS IŠTEKLIAI PRAMONEI (VIDURIO IR VAKARŲ LIETUVOS REGIONAS)

Feed
2022-11-11
Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)
Kviečiame ruoštis artėjančiam kvietimui Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) Kvietimas skirtas paskatinti pramones įmones padidinti energijos vartojimo...   Daugiau


PRIEMONĖ „ATSINAUJINANTYS ENERGIJOS IŠTEKLIAI PRAMONEI LT+“ 2019 m.

Feed
2019-12-18
-
2020-04-20
PRIEMONĖ "ATSINAUJINANTYS ENERGIJOS IŠTEKLIAI PRAMONEI LT" Nr.4, Nr.5
Administruojanti institucija: Lietuvos verslo paramos agentūra Kvietimas skirtas Nr. 4 (labai mažoms, mažoms ir vidutinėms pramonės įmonėms). Kvietimas skirtas Nr. 5 (didelėms pramonės įmonėms). Priemonės...   Daugiau


PRIEMONĖ "AUDITAS PRAMONEI LT" (2018 M.)

Feed
2018-06-25
-
2018-08-27
PRIEMONĖ "AUDITAS PRAMONEI LT" NR.3
Lietuvos verslo paramos agentūra 2018-06-25 paskelbė kvietimą teikti paraiškas pagal priemonę "Auditas pramonei LT" (3 kvietimas). Paraiškos bus renkamos 2 mėnesius, iki 2018-08-27. Kvietimo biudžetas:...   Daugiau


PRIEMONĖ „ATSINAUJINANTYS ENERGIJOS IŠTEKLIAI PRAMONEI LT+“ 2017 m.


PRIEMONĖ „ATSINAUJINANTYS ENERGIJOS IŠTEKLIAI PRAMONEI LT+“

Pradėti:2017-07-24
Pabaiga:2017-12-15

Administruojanti institucija: Lietuvos verslo paramos agentūra
Kvietimas skirtas Nr. 2 (labai mažoms, mažoms ir vidutinėms pramonės įmonėms).
Kvietimas skirtas Nr. 3 (didelėms pramonės įmonėms).
Priemonės tikslas: Sumažinti energijos vartojimo intensyvumą pramonės įmonėse, didinant AEI gamybą ir vartojimą.

Tinkami pareiškėjai

Labai mažos, mažos, vidutinės, didelės pramonės įmonės:
- Veikiančios ne trumpiau kaip trejus metus pramonės įmonė, kurios vidutinės metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius dvejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnės negu 300 000 Eur;
- įmonės, vykdančios pramonės ekonominę veiklą pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), priskirtiną B sekcijai „Kasyba ir karjerų eksploatavimas“ (išskyrus šias ekonomines veiklas: B sekcijos 06 skyriaus „Žalios naftos ir gamtinių dujų gavyba“, B sekcijos 08.92 klasės „Durpių gavyba“ ir B sekcijos 09.1 grupės „Naftos ir gamtinių dujų gavybai būdingų paslaugų veikla“) ir C sekcijos „Apdirbamoji gamyba“ (išskyrus C sekcijos 19 skyriaus „Kokso ir rafinuotų naftos produktų gamyba“ ekonominę veiklą) ir kurios pajamos iš šios (-ių) veiklos (-ų) sudaro ne mažiau kaip 80 procentų visų įmonės veiklų.
- Sunkumų nepatiriančios įmonės (ši sąvoka apibrėžta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 18 punkte).

Remiama veikla

AEI naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimas, naujų AEI efektyvesnio panaudojimo technologijų kūrimas ir diegimas pramonės įmonėse, siekiant naudoti energiją pačių įmonių vidiniams poreikiams tenkinti ir esant galimybei perteklinę energiją tiekti kitoms pramonės įmonėms ar perduoti į centralizuotus energetinius tinklus.

Paramos dydis ir intensyvumas

Paramos dydis: minimali suma - 15 000 €, maksimali suma - 500 000 Eur.
Kvietimo Nr.2 biudžetas (labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms): 5 000 000 Eur;
Kvietimo Nr.3 biudžetas (didelėms įmonėms): 5 000 000 Eur.


Finansavimo intensyvumas (nuo tinkamų finansuoti išlaidų):
- Labai maža įmonė- 80 proc.;
- Maža įmonė- 80 proc.;
- Vidutinė įmonė- 70 proc.;
- Didelė įmonė – 60 proc.

Projektų atrankos kriterijai ir balai

Vertinama, kokią bendro pareiškėjo energijos sąnaudų balanso dalį sudarys energija, gaunama iš planuojamų įdiegti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių energijos gamybos pajėgumų.
Kuo didesnis šis energijos sąnaudų santykis, tuo didesnis balas skiriamas projektui.
Skaičiuojama pagal formulę:
Y = X1/ X2, kur:
Y – santykis tarp energijos, kurią planuojama gauti įdiegus atsinaujinančius energijos išteklius naudojančius gamybos pajėgumus ir bendro pareiškėjo energijos sąnaudų balanso;
X1 – energija, kurią planuojama gauti įdiegus atsinaujinančius energijos išteklius naudojančius gamybos pajėgumus;
X2 – bendras pareiškėjo energijos sąnaudų balansas.
5 balai suteikiami pirmiesiems 20 proc. projektų (jeigu gaunamas skaičius nėra sveikasis, apvalinama pagal aritmetines taisykles iki sveikojo skaičiaus ir dviejų skaičių po kablelio; atitinkamai ši taisyklė taikoma ir toliau ), 4 balai – kitiems 20 proc. projektų ir t. t. 1 balas suteikiamas paskutiniams 20 proc. projektų.
Jeigu pirmieji projektai, pagal kuriuos numatomas vienodas energijos sąnaudų santykis, sudaro daugiau nei 20 proc. projektų, tuomet visiems jiems suteikiami 5 balai. Tokiu atveju 4 balai suteikiami pirmiesiems 20 proc. likusių projektų, 3 balai – kitiems 20 proc. projektų ir t. t.
Atitinkamai ta pati loginė seka taikoma, jeigu susidaro daugiau negu 20 proc. 4 balais vertinamų projektų, surinkusių vienodą balų skaičių. Tokiu atveju jiems visiems skiriami 4 balai, o likusiems tuo pačiu principu suteikiami žemesni vertinimai.
Minimalus atrankos balų skaičius: 20 balų.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

Investicinė pagalba teikiama tik naujiems įrenginiams. Įrenginiui pradėjus veikti, pagalba neteikiama ir neišmokama išskyrus atvejus, kai yra atliekami galutiniai su investicija susiję mokėjimai, ir pagalba nepriklauso nuo produkcijos;

Tinkamos finansuoti išlaidos yra papildomos investicinės išlaidos, būtinos AEI gamybai skatinti, ir pasirenkamas vienas iš būdų:
- investicijų į AEI gamybą išlaidų dalis visose investicinėse išlaidose , kurias galima lengvai nustatyti kaip atskirą investiciją, pvz., kaip jau esamų įrenginių papildomą dalį (Bendrojo bendrosios išimties reglamento 41 straipsnio 6 dalies a punktas);
- investicijų į AEI gamybą išlaidų dalis, kurią galima nustatyti lyginant su panašiomis mažiau aplinkai naudingomis investicijomis, kurios, tikėtina, būtų įvykdytos be pagalbos, šis abiejų investicijų išlaidų skirtumas nurodo su AEI susijusias išlaidas ir sudaro tinkamas finansuoti išlaidas. Panašios mažiau aplinkai naudingos investicijos suprantamos kaip investicijos, susijusios su tradicinių išteklių (pvz., iš iškastinio kuro) energijos gamyba (Bendrojo bendrosios išimties reglamento 41 straipsnio 6 dalies b punktas).

Reikalingi pateikti dokumentai:

- Nustatytos formos paraiška;
- Užpildytas Klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, jei pareiškėjas prašo pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio išlaidas pripažinti tinkamomis finansuoti, t. y. įtraukia šias išlaidas į projekto biudžetą;
- Dokumentus, reikalingus tinkamoms finansuoti išlaidoms apskaičiuoti, priklausomai nuo pasirinkto apskaičiavimo būdo (Bendrojo bendrosios išimties reglamento 41 str. 6 d. 1 p. arba 2 p.);
- finansavimo šaltinius (pareiškėjo įnašą ir netinkamų išlaidų padengimą) pagrindžiančius dokumentus, pvz., pažymą, kurioje nurodytas banko (kitų kredito įstaigų, juridinių asmenų) sprendimas suteikti paskolą konkrečiam projektui, paskolos sutartis ir kita;
- Techninio projekto bendroji dalis ir statybą leidžiantis dokumentas (taikoma, jei pareiškėjas planuoja gamybinių patalpų, kuriose bus įgyvendinamos projekto veiklos (AEI naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimas, naujų efektyvesnio panaudojimo technologijų kūrimas ir diegimas), statybą ir (arba) rekonstrukciją) savo lėšomis;
- Jei turtas (žemė, statiniai) pareiškėjui priklauso ne nuosavybės teise, turi būti pateikta šio turto valdymo sutarties kopija arba turto valdymo ketinimo protokolas kartu su turto valdymo sutarties projektu (iki projekto sutarties pasirašymo reikia pateikti turto valdymo sutarties kopiją);
- Laisvos formos raštas, kuriame nurodoma nekilnojamo turto, kuris bus tiesiogiai naudojamas įgyvendinant projektą, unikalus numeris;
- Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija, jei pareiškėjas yra labai maža, maža arba vidutinė įmonė;
- Laisvos formos deklaracija (jei pareiškėjas yra didelė įmonė);
- informaciją, reikalingą projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti (finansavimo sąlygų aprašo 4 priedas);
- Dokumentus, pagrindžiančius projekto biudžeto pagrįstumą (ne mažiau kaip trys komerciniai pasiūlymai, nuorodos į rinkoje esančias kainas ir kita);
- Jei pareiškėjas yra didelė pramonės įmonė – privalomojo arba papildomo energijos vartojimo audito, ataskaitą;
- Jei pareiškėjas yra labai maža, maža ar vidutinė pramonės įmonė – energijos vartojimo audito ataskaitą;
- Pareiškėjo patvirtintus 2014, 2015, 2016 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinius (netaikoma, jeigu pareiškėjas yra pateikęs metinių finansinių ataskaitų rinkinius Juridinių asmenų registrui);
- Leidimas iš VEĮ vystyti energijos gamybą iš AEI;
- Preliminarios ESO sąlygos AEI jėgainės prijungimui prie tinklo.


Kilus klausimams, kviečiame kreiptis:
el. paštu: vida@oiv.lt
telefonu: +370 69994315
Grįžti į peržiūrą


PRIEMONĖ „BIOKURO PANAUDOJIMO SKATINIMAS ŠILUMOS ENERGIJAI GAMINTI“ 2017 m.

Feed
2017-09-29
-
2017-12-29
PRIEMONĖ „BIOKURO PANAUDOJIMO SKATINIMAS ŠILUMOS ENERGIJAI GAMINTI“ 2017 m.
Administruojanti institucija: Lietuvos verslo paramos agentūra Priemonės tikslas: užtikrinti efektyvesnę šilumos gamybą bei paskatinti didesnį biokuro naudojimą centralizuoto tiekimo...   Daugiau