Verslo konsultacijos asmenims, verslui,  žemės ūkiui, organizacijoms

Įvykių kalendorius

Šiuo metu nėra įrašų.SPORTO RĖMIMO FONDO PROJEKTAI 2022 M.

Feed
2021-11-25
-
2021-12-23
1-4 VEIKLŲ SRITYS
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2021 m. lapkričio 25 d. paskelbė 2022 m. kvietimą teikti paraiškas sporto projektams, finansuojamiems Sporto rėmimo fondo lėšomis. Kvietimas...   Daugiau


Sporto rėmimo fondo 2022 m. kvietimas

SPORTO BAZIŲ PLĖTRA

Feed
2020-11-30
-
2021-03-01
SPORTO BAZĖS
Kvietimas teikti paraiškas 2021 metų Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamiems projektams, skirtiems esamų sporto paskirties pastatų arba sporto paskirties inžinerinių statinių plėtrai, priežiūrai ir...   Daugiau


SPORTO RĖMIMO FONDO PROJEKTAI

Feed
2020-11-30
-
2021-01-05
1-4 VEIKLŲ SRITYS
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2020 m. lapkričio 30 d. paskelbė 2021 m. kvietimą teikti paraiškas sporto projektams, finansuojamiems Sporto rėmimo fondo lėšomis. Kvietimas...   Daugiau


PRIEMONĖ "KOMPETENCIJOS LT" NR.2

Feed
2018-11-14
-
2019-02-15
PRIEMONĖ "KOMPETENCIJOS LT" 2 KVIETIMAS
Europos socialinio fondo agentūra paskelbė kvietimą teikti paraiškas pagal priemonę "Kompetencijos Lt". Paraiškos renkamos nuo 2018-11-14 iki 2019-02-15. Projektuose finansuojami mokymai tam tikro ekonominės...   Daugiau


PRIEMONĖ „UŽSIENIO INVESTUOTOJŲ DARBUOTOJŲ MOKYMAI“


Užsienio investuotojų darbuotojų mokymai

Pradėti:2017-06-27
Pabaiga:2020-06-30

Administruojanti institucija: Europos socialinio fondo agentūra

Pagrindinės sąlygos

Paramos tikslas:
•Skatinti tiesiogines užsienio investicijas, sudarant sąlygas tobulinti investuotojų darbuotojų kvalifikaciją, žinias ir gebėjimus.

Remiama veikla:
•Investuotojų, investuojančių Lietuvoje į gamyba ir (ar) paslaugas, darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas, įskaitant mokymo darbo vietoje organizavimas.

•Projekto trukmė negali viršyti 36 mėnesių.
•Projekto įgyvendinimas turi būti pradėtas nevėliau nei per 6 mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo.

Paramą gali gauti:
•Užsienio investuotojas (įmonė), arba užsienio investuotojo (įmonės) Lietuvoje įsteigtas /įsigytas privatusis juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas daro lemiamą įtaką*, arba Užsienio investuotojo (įmonės) įsteigtas filialas Lietuvoje.

Investuotojams keliami reikalavimai:
•Pagrindinė veikla yra gamyba ar paslaugos.
•Vidutinės metinės pajamos (įskaitant pareiškėjo įmonių grupės pajamas) per trejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo dienos arba per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos yra nemažesnės kaip €300 tūkst. arba turtas (įskaitant pareiškėjo įmonių grupės turtą) per paskutinius finansinius metus yra nemažesnis kaip €1 mln.
•Įmonė nėra priskiriama sunkumų patiriančios įmonės kategorijai.
•Įmonė neveikia alkoholio ir/arba tabako gamybos, azartinių lošimų ir/arba prekybos srityje.

Investiciniam projektui** Lietuvoje keliami reikalavimai:
•Investuota ne mažiau kaip € 3mln., arba
•Sukurta ne mažiau kaip 50 darbo vietų, arba
•Visų įmonės darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (toliau-VDU) (bruto) yra nemažiau kaip 1,5 karto didesnis nei VDU (bruto) LietuvosRespublikoje***.

*Lemiama įtaka suprantama kaip padėtis, kai kontroliuojantis asmuo įgyvendina ar turi galimybę įgyvendinti savo sprendimus dėl kontroliuojamo ūkio subjekto ūkinės veiklos, organų sprendimų ar personalo sudėties, t.y.kontroliuojantis asmuo tiesiogiai turi daugiau nei 50 procentų balso teisių.
**Įgyvendintas, įgyvendinamas ar planuojamas pradėti įgyvendinti investicijų projektas. Investicijų laikotarpis: 3 metai iki paraiškos pateikimo dienos – 3 metai po projekto sutarties pasirašymo.
***LR statistikos departamento duomenimis 2016 m. VDU yra lygus €777,4. Visų įmonės darbuotojų VDU turi būti didesnis nei €1166,1 (777,4*1,5).Tinkamos finansuoti išlaidos:
•Investuotojo įmonėje dirbančių mokytojų/dėstytojų/lektorių darbo užmokesčio už mokymui skirtas valandas ir komandiruočių* Lietuvoje išlaidos, jei mokymai vykdomi neperkant paslaugų.
•Mokymuose dalyvaujančių darbuotojų darbo užmokesčio už mokyme praleistas valandas ir komandiruočių* išlaidos.
•Mokymams reikalingo trumpalaikio turto įsigijimo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo išlaidos, jei mokymai vykdomi neperkant paslaugų.
•Mokymo teikimo ir organizavimo paslaugų įsigijimo išlaidos**.
•Netiesioginės projekto išlaidos.

*Kelionių į užsienį ir transporto išlaidos apmokamos taikant fiksuotus įkainius.
**Nuotolinių mokymų išlaidos gali sudaryti ne daugiau kaip 10% tinkamų finansuoti išlaidų.Netinkamos finansuoti išlaidos:
•ES arba LR teisės aktais įteisintų privalomųjų mokymų (pvz., darbų saugos) išlaidos.
•Mokymų, skirtų organizacijos kultūrai formuoti, asmeniniam efektyvumui ugdyti (pvz., konfliktams spręsti, stresui valdyti, bendravimui, motyvavimui, lyderystei, kūrybiškumo gebėjimams ugdyti ir pan.), išlaidos.
•Aukščiausio lygio vadovų (įmonės generalinis, vykdantysis direktorius) ir jiems tiesiogiai atskaitingų pagrindinių veiklų (gamybos, pardavimų, finansų ir pan.) vadovų mokymų išlaidos.
•Mokymai, susiję su standartų (pvz., ISO9001, OHSAS18001, LEAN, TOC ir pan.) diegimu ar atnaujinimu.
•Prekybos įmonių darbuotojų mokymai.
•Mokymo aplinkos diegimo ir priežiūros išlaidos.
•Apgyvendinimo, išskyrus mokomų darbuotojų, kurie yra neįgalūs, išlaidos.
•Mokymo programų, metodikų, studijų ir pan. rengimo išlaidos.

Paramos dydis ir intensyvumas:
•Nuo €10 tūkst. iki €500 tūkst. projektui.
•Projektams planuojama paskirstyti €10,23 mln.
•Vidutiniškai vienam mokomam darbuotojui turi tekti iki €3 tūkst. ES finansavimo lėšų.

•Iki 50% nuo tinkamų projekto išlaidų.
•+20% labai mažai ar mažai įmonei.
•+10% vidutinei įmonei.
•+10% neįgalių darbuotojų mokymams.


Kitos svarbios pastabos:
•Konkursas vykdomas tęstinės projektų atrankos būdu.
•Paraiškos priimamos ir vertinamos kol paskirstoma pagal priemonę numatyta subsidijos suma.
•Finansavimas skiriamas projektams, kuriuos pateikę investuotojai atitinka jiems ir investiciniam projektui Lietuvoje keliamus reikalavimus •Prioritetiniai balai nėra skiriami ir projektai nėra reitinguojami.
•Tinkama projekto tikslinė grupė yra pareiškėjo įmonės darbuotojai.

Kilus klausimams, kviečiame kreiptis:
el. paštu: vida@oiv.lt
telefonu: +370 69994315``Grįžti į peržiūrą


PRIEMONĖ "Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje"

Feed
2017-09-22
-
2018-02-01
Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje
Administruojanti institucija: Europos socialinio fondo agentūra Priemonės tikslas užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą, jų profesinį mobilumą ir gebėjimą sparčiai...   Daugiau